Tehtävät

Piispan tehtävät

– Kirkkolain 18. luvun mukaan:

 

Piispa, kukin hiippakunnassaan, on seurakuntien ja pappien ylin kaitsija.

piispa asettamassa ehtoollista
Joensuun piispantarkastuksen messu Rantakylän kirkossa 24.4.2016. Kuva: Katriina Puustinen

Piispan tehtävänä on

1) vaalia kirkon ykseyttä ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa;

2) valvoa, että kirkon tehtävään kuuluvia toimia hoidetaan seurakunnissa uskollisesti kirkon tunnustuksen, kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen sekä niihin perustuvien määräysten ja ohjeiden mukaan;

3) tukea ja ohjata hiippakuntansa pappeja heidän työssään sekä valvoa, että he hoitavat pappis- ja papinvirkansa velvollisuudet;

4) edistää hyvää työyhteyttä seurakunnissa ja valvoa, että papit ja seurakuntien muut viranhaltijat ja työntekijät ovat oppinsa puolesta nuhteettomia ja käyttäytyvät elämässään kristillisesti;

5) edistää seurakuntien yhteistyötä ja talouden ja hallinnon tarkoituksenmukaista hoitamista sekä valvoa, että näissä toimissa noudatetaan voimassa olevia säädöksiä;

6) suorittaa hiippakunnassa vihkitoimitukset ja virkaan asettamiset tai määrätä muun papin suorittamaan tällaiset toimitukset, jollei 5 luvun 1 §:n 2 momentista muuta johdu; sekä

7) suorittaa muut tehtävät ja päättää ne asiat, jotka kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hänelle kuuluvat.

 

– Kirkkojärjestyksen 19. luvun 4. §:n mukaan:

Piispa johtaa ja valvoo tuomiokapitulin toimintaa ja on tuomiokapitulin viranhaltijoiden esimies.

 

– Lisäksi piispan tehtävänä on:

Ohjeistaa seurakuntia kirkon elämää koskevissa kysymyksissä.
Hoitaa ekumeenisia yhteyksiä muihin kristillisiin kirkkoihin Suomessa ja kansainvälisesti.